Takashi Murakami. Kaikai. 2000–2005

Postcard
1 / 2