Ivan Lukinykh. Portret neizvestnogo studenta. Zhivopis

Reproduction